🧘🏻‍♀️ Yoga therapie verhalen: De balans tussen kracht, ondersteuning en ruimte

[English below]

De laatste tijd is het in mijn training en eigen practice en het werken met cliënten, steeds duidelijker geworden dat er nooit maar 1 ding is. Daarmee bedoel ik dat wanneer je kracht wil trainen en je wilt dat op een duurzame manier doen, dan moet er ook aan ruimte en ondersteuning worden gewerkt, om niet ‘vast’ te gaan zitten. En wanneer je flexibeler wilt worden, moet er ook aan kracht en ondersteuning gewerkt worden, zodat je lichaam de gecreëerde ruimte daadwerkelijk kan gebruiken.
 
In mijn eigen practice ben ik veel met ruimte creeren bezig geweest. Dat hielp enorm, maar op een gegeven moment liep ik toch een beetje vast. Bepaalde compensatiepatronen bleven. Tijdens mijn privesessie hebben we wat weerstand toegevoegd, om zo kracht te trainen in de gebieden die ondersteuning bieden aan de beweging die bij mij gecompenseerd was (vanuit constructieve rust, 1 knie naar buiten laten bewegen, waarbij het bekken stil mag blijven, wat dus niet gebeurde). Het is mooi te zien hoe dat mijn beweging verbetert. Het is een leuke puzzel, waarbij telkens weer gezocht mag worden, bij mezelf maar ook bij de client, wat werkt er en wat niet.
Voor ieder lichaam is dit weer anders, wat het dus heel erg gepersonaliseerd maakt. Het is hierbij dus ook heel erg van belang dat ik en mijn clienten de beoefening blijven doen, en blijven voelen wat er verandert of niet. Je doet zelf het werk en het onderzoek en wordt daarin begeleid, tot je zelf steeds beter begrijpt wat er gebeurt en zelf kan ingrijpen als er iets niet helemaal lekker voelt.
 
Voor nu zijn mijn privesessies met mijn trainster voorbij, terwijl de training zelf nog 10 maanden doorgaat. Maar het leuke is dat we ook uitwisselingen doen met studenten uit de dezelfde opleiding maar die een half jaar eerder begonnen. Het is erg leerzaam en interessant op deze manier samen te werken, meer over mijn eigen lichaam en beweging te leren en van medestudenten.
Het gaat allemaal om balans.

🧘🏻‍♀️ Yoga Therapy Stories: The balance between strength, support and space


Lately, in my training and my own practice and working with clients, it has become increasingly clear that there is never just 1 thing. If you want to train strength and you want to do it in a sustainable way, you also have to work on space and support, so as not to get ‘stuck’. And if you want to become more flexible, you also need to work on strength and support, so that your body can inhabit the space created.

In my own practice I have been working on creating space. That helped a lot, but at a certain point I got a bit stuck. Certain compensation patterns remained. During my private session we added some resistance, in order to train strength in the areas that support the movement that was compensated for me (from constructive rest, letting 1 knee move outwards, allowing the pelvis to remain still, which did not happen). It’s interesting to see how that improved my movement. It is a nice puzzle, in which you can always search for what works and what doesn’t, with myself and also with the client.

This journey is different for everybody, which makes it very personalized. It is therefore very important that me and my clients continue to do the practice, and continue to feel what is changing and what isn’t. You do the work and research yourself and are guided, until you understand better and better what is happening and can intervene yourself if something doesn’t feel quite right.

For now my private sessions with my trainer are over, while the training itself continues for another 10 months. But the nice thing is that we also do exchanges with students from the same study program, but who started six months earlier. It is very educational and interesting to work together in this way, to learn more about my own body and movement and from fellow students.
It’s all about balance.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: