🧘🏻‍♀️ Yoga therapie verhalen: Compensaties; alles wat niet goed gaat?

In de yoga therapiesessies heb ik het vaak over compensaties die het lichaam heeft. “Het lichaam mist steun, ruimte of heeft trauma en zal gaan compenseren, en daar wil je vanaf”. ”Zodra je minder compenseert zal je van je pijn af kunnen komen.

Dat was aan het begin hetgeen dat ik hoorde. Tijdens mijn opleiding is er enorm de nadruk op hoe deze compensaties laten zijn dat het lichaam zich fantastisch aan kan passen. En het kan zich dus ook weer aanpassen naar minder compensaties, wanneer er het bewustzijn is en de steun en ruimte heeft om dat te kunnen doen. Daar waar je lichaam zich het veiligst voelt in dit moment.

Zo worden compensaties dus steeds minder iets waar we vanaf moeten, en steeds meer signalen die wat vertellen over hoe het met ons gaat. Mooie en nuttige informatie die je lichaam met je deelt en die je steeds beter kan voelen en horen door bewust te zijn en te bewegen.

Niet meer ‘dat wat niet goed gaat’, maar het begrip en de dankbaarheid dat je lichaam zo z’n best doet om je te laten doen wat je wilt doen. En je daarbij wil laten voelen dat er iets is wat om aandacht vraagt.
Vaak is datgeen wat pijn doet niet echt hetgeen wat het probleem is. Zoals nek en schouders die helemaal vast zitten omdat je te veel hooi op je vork neemt. Het zal dan geen langdurig effect hebben wanneer je focust op de pijn in dat gebied weg te nemen. Die zal, zonder lifestyle verandering, gewoon weer terugkomen.

In yoga therapie is er dus de uitnodiging om verder te kijken en voelen, waarom ontstaan de compensaties? Wat doe je wanneer het fijne en ontspannen gevoel in je lichaam verdwijnt en zich omzet in langdurige pijn? Durf je dat te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn naar de boodschap? En durf je te luisteren en bijvoorbeeld de rust te creëren waar je lichaam zo naar vraagt? Je dieet aan te passen? Gewoontes die je hebt waarvan je weet en voelt dat ze je niet helpen, los te laten? Op een manier die veilig voelt voor jou. Met hulp van buitenaf, omdat het je het niet alleen hoeft te doen. Om uiteindelijk weer lekkerder in je vel te komen zitten. Met minder compensaties en beter in staat te luisteren naar dat wat je lichaam met je deelt, zodat je niet in de pijn zone hoeft te belanden, of jezelf er steeds makkelijker uit kan halen.
Dat is waar yoga therapie je bij kan helpen.


🧘🏻‍♀️ Yoga Therapy Stories: Compensations; everything that goes wrong?

In the yoga therapy sessions I often talk about compensations that the body has. “The body lacks support, space or has trauma and will compensate, and you want to get rid of that”. “As soon as you compensate less, you will be able to get rid of your pain.”
That was what I heard at the beginning.

During my training there is a lot of emphasis on how these compensations allow the body to adapt fantastically. And so it can also adapt to fewer compensations, when there is the awareness and the support and space to be able to do that. There where your body feels safest in this moment to do so.

In this way, compensations are becoming less and less something we have to get rid of, and more and more signals that tell us something about how we are doing. Beautiful and useful information that your body shares with you and that you can feel and hear better by being aware and moving.

It’s no longer ‘that which is not going well’, but the understanding and gratitude that your body does its best to allow you to do what you want to do. And that wants to make you aware that there is something that needs attention. Often what hurts isn’t really where the problem is. Like neck and shoulders that are completely stuck because you take on too much. It will not have a long-lasting effect when you focus on taking away the pain in that area. It will, without lifestyle change, just come back.

In yoga therapy there is the invitation to look further and feel, why do the compensations arise? What do you do when the nice and relaxed feeling in your body disappears and turns into (long-lasting) pain? Do you dare to investigate that, are you curious about the message? And do you dare to listen and, for example, create the peace that your body asks for? To adjust your diet? Let go of habits you have that you know and feel are not helping you? And to do that in a way that feels safe to you. With outside help, because you don’t have to do it alone. To finally feel better in your own skin. With less compensation and better able to listen to what your body is sharing with you, so that you don’t have to end up in the pain zone, or can get yourself out of it more easily.
That is where yoga therapy can help you.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: