🧘🏻‍♀️ Yoga therapie verhalen: slaap meditatie en healing dialogue en hoe dat je helpt beter te bewegen

[English below]

Begin juli had ik mijn vierde yoga therapie trainingsweek en in die week zat een 4-daagse Rest & Revitalize Sleep Meditation training. Een samenvoeging van verschillende yoga nidra methoden op een feminine manier omgezet tot RRSM door Anne Douglas. Een fantastisch diepgaande training waarin alles welkom was. Niks was rigide, we mochten overall onze eigen draai aan geven en er was heel veel contact en oefening met de medestudenten onderling.

Het mooie van de slaap meditatie is dat je heerlijk comfortabel ligt of zit en je rustig door je lichaam heen reist. Het is hierbij helemaal ok als je in slaap valt, want dan is dat wat je lichaam het meest nodig heeft. Je hoeft dus nergens weerstand tegen te bieden.
Alle koshas (lichamen; fysieke, energetisch, emotionele, denkende en bliss) kunnen naar voren komen, afhankelijk van waar de docent je heen begeleidt. In die reis, kunnen al deze lichamen tot rust komen en in deze rust kan het zenuwstelsel helemaal mee gaan.

Ons zenuwstelsel speelt een grote rol in de stress en spanning die we ervaren in ons lichaam. Zolang het zenuwstelsel overprikkelt blijft en constant aanstaat (angstaanvallen, chronische hoge bloeddruk, chronische stress, oververmoeidheid en burnout) zal het lichaam niet los gaan laten. Dus om dan delen van je lichaam ‘sterker’ te maken om bijvoorbeeld van pijn af te komen, ofwel spanning aan toe te voegen, maakt het alleen maar meer gespannen. Wat niet wegneemt dat het heel fijn kan zijn om een stuk te rennen, fitness, boxen of wat dan ook. Maar wanneer je langdurige verandering aan wilt brengen in je lichaam, vanuit ontspanning moet er iets op zenuwstelsel niveau tot rust gaan komen.

Naast de slaap meditatie hebben we ook met de Healing Dialogue gewerkt. Hierbij ga je als het ware in ‘gesprek’ met het ongemak, de sensatie, de gedacht of emotie die je ervaart. Je brengt je aandacht naar dat wat je ervaart en wat er dan gebeurt. Soms gebeurt er niet zo veel, zoals ik ervaarde in 1 sessie, omdat ik had met mijn hoofd had bedacht waar ik aan wilde werken, en dat werkte dus niet. En soms wel, zoals in een andere sessie waarin ik m’n lichaam voelde en de sensaties die naar voren kwamen mij terug brachten naar mijn bange 8-jarige versie die zich voelde verdwijnen in ruimte om haar heen.
Helemaal bij de sensaties blijven en kunnen delen was een bijzondere ervaring, om zo de angst die er toen was te voelen veranderen in een ervaring waar die sensatie van angst langzaam oploste.
Zien hoe alles in het moment verandert wanneer je er je aandacht naar toe brengt. Hoe er beweging ontstaat in de gedachte, emotie, sensatie. De ont-spanning.
De helende werking van actieve rust is me nog duidelijker geworden. Hoe we niet alleen met spieren en fascia aan het werk zijn, maar het zenuwstelsel weer in meer balans brengen zodat ons hele system optimaler kan functioneren. Dat is wat de Rest & Revitalize Sleep Meditation doet.

Voor mijn training ben ik op zoek naar 10 vrijwilligers die bij voorkeur al wat ervaring hebben met yoga nidra. Zou jij een online sessie slaap meditatie of healing dialogue van mij willen ontvangen en daarna je ervaring willen delen en mij feedback willen geven? Stuur mij dan een berichtje. Het zijn online sessies van ongeveer een uur of wat korter afhankelijk van waar we aan werken. Mocht je nog vragen hebben laat het mij dan weten!


🧘🏻‍♀️ Yoga therapy stories: sleep meditation and healing dialogue and how it helps you move better


At the beginning of July I had my fourth yoga therapy training week and that week included a 4-day Rest & Revitalize Sleep Meditation training. A fusion of different yoga nidra methods transformed into RRSM in a more feminine way, by Anne Douglas. A fantastic in-depth training in which everything was welcome. Nothing was rigid, we were allowed to bring in our own ideas and there was a lot of contact and practice with fellow students.
The beauty of sleep meditation is that you lie or sit comfortably and quietly travel through your body. It’s totally okay if you fall asleep, because that’s what your body needs the most in that moment. So you don’t have to resist anything.
All the koshas (bodies; physical, energetic, emotional, thinking and bliss) can be visited, depending on where the teacher guides you. In that journey, all these bodies can come to rest and in this rest the nervous system can completely calm down too.

Our nervous system plays a major role in the stress and tension we experience in our body. As long as the nervous system remains overstimulated and constantly activated (anxiety attacks, chronic high blood pressure, chronic stress, fatigue and burnout), the body will not let go. So to make parts of your body ‘stronger’ in order to  for instance relieve pain, adding tension to it, only makes it more tense. Which does not mean that running, fitness, boxing or whatever is a bad idea. But if you want to make long-term changes in your body, from a place of relaxation, something has to calm down at the nervous system level.

In addition to the Sleep Meditation, we also worked with the Healing Dialogue. Here you enter into a ‘conversation’ with a discomfort, sensation, thought or emotion that you are experiencing. Bringing your attention to what you are experiencing and what happens next.
Sometimes not so much happens, as I experienced in 1 session, because I mentally decided what I wanted to work on, and that didn’t work. And sometimes, like in another session, where I felt my body and the sensations that emerged, I was brought back to my frightened 8-year old version that felt herself disappear into space around her. Staying completely with those sensations and being able to share it was a special experience. To feel the fear that was there then, change into an experience where that sensation of fear slowly dissolved.
The experience of how everything changes in the moment when you bring your attention to it. How movement enters into thought, emotion, sensation. The un-winding.
The healing effect of active rest has become even clearer to me. How we not only work with muscles and fascia, but how we bring the nervous system back into balance so that our entire system can function more optimally. That is what Rest & Revitalize Sleep Meditation does.

For my training, I am looking for 10 volunteers who preferably already have some experience with yoga nidra. Would you like to receive an online session of Sleep Meditation or Healing Dialogue from me and then share your experience and give me feedback? Then send me a message. These are online sessions of about an hour or less depending on what we are working on. If you have any questions let me know!

Categories Uncategorised Tags ,

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: