🧘🏻‍♀️ Yoga therapie verhalen: Spanning is geen kracht

[English below]

Wat ik vaak hoor zijn 3 dingen:
‘Ik heb veel spanning in mijn lijf’,
‘Mijn rug (of vul iets anders in) is zwak/doet pijn’ en dus
‘Ik moet het sterker maken’.
En het sterker maken kan dan het ‘zwakke’ deel zijn, of juist een ander deel om de zwakke/pijnlijke plek te ontzien.

Ergens een logische gedachtegang en ergens helemaal niet. Het is logisch dat als iets ‘zwak’ is je dat dan sterker wilt maken. De vraag is alleen, waarom is iets ‘zwak’? Vandaar de ‘’. Het kan ook zijn dat je dusdanige spanning in je lijf hebt dat het niet zozeer zwak is maar meer uitgeput en dus niet goed kan functioneren. Wanneer je dit dan zal gaan trainen, wordt het vaak niet beter. Je voegt nog meer spanning toe aan spanning. En wanneer je daadwerkelijk een zwakke rug hebt, hoe is het dan met de rest van je lichaam, waarom is je rug zwak? En wanneer je dan dus je buik gaat trainen, kan dat (tijdelijk) verlichting geven, maar je lost het daadwerkelijke ‘probleem’ niet op.

Hoe zou het zijn om ontspanning te gaan trainen? Zachte, rustige bewegingen of zelfs totale rust, om zo sterker te worden? Je gaat je lichaam voelen, het kan zich gaan verzachten en zo beter reageren wanneer dat nodig is, omdat het niet chronisch ‘vast’ zit. Zowel in fysieke beweging als in vertering en andere vitale lichamelijke functies.

Vanuit deze zachtere, ontspannen nieuwe jij, kan je doelgerichter kracht op gaan bouwen, zonder dat je daarbij pijn of ongemak ontwikkelt, omdat je je lichaam en beweging bewuster voelt en ervaart en daar naar kan luisteren.

Vind je dit interessant? Dan is yoga therapie iets voor jou!
Op 11 mei start de therapeutishe yoga voor bekken en rug serie en 13 mei de Kunst van het Niet-Doen restorative yoga drieluik. Ik heb ook nog ruimte voor online 1 op 1 sessies. Stuur mij een berichtje voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!


🧘🏻‍♀️ Yoga therapy stories: Tension is not strength


What I often hear are 3 things:
“I have a lot of tension in my body”
‘My back (or fill in something else) is weak/hurts’ and so
“I have to make it stronger.”
And making it stronger can then be the ‘weak’ part, or just another part to avoid the weak/painful spot.

Somewhere a logical train of thought and somewhere not at all. It makes sense that if something is ‘weak’ you want to make it stronger. The only question is, why is something ‘weak’? Hence the ”. It is also possible that you have such tension in your body that it is not so much weak but more exhausted and therefore cannot function properly. When you start training this, it often doesn’t get any better. You’re just adding more tension to tension. And if you actually do have a weak back, then how is the rest of your body doing, why is your back weak? And if you then start training your abdominals, you might experience (temporary)  relief, but you don’t solve the actual ‘problem’.

What would it be like to train for relaxation? Gentle, quiet movements or even total rest, to get stronger? You will start to feel your body, it can start to soften and react better when necessary, because it is not chronically ‘stuck’. Both in physical movement and in digestion and other vital bodily functions.

From this softer, relaxed new you, you can build more purposeful strength, without developing pain or discomfort, because you feel and experience your body and movement more consciously and can listen to it.

Do you find this interesting? Then yoga therapy is something for you!
The therapeutic yoga for the pelvis and back series (in Dutch) will start on May 11th and the Art of Not-Doing restorative yoga trilogy (in Dutch) on May 13th. I also have room for online private 1-on-1 sessions. Contact me for a free consultation.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: