🧘🏻‍♀️Yoga therapie verhalen: Ayurveda’s digestive reset

[English below]

Sinds ruim 2 weken ben ik bezig met een digestive reset met m’n yoga therapie training groep. ‘Wat is dit dan?’ zal je misschien denken en ‘waarom?’, want je doet al vanalles met je voeding…
Klopt, ik doe al veel en de wetenschapper in mij is dol op een experiment.

Wat is het idee van een digestive reset?
In de winter is wordt alles wat trager, we eten zwaarder voedsel, het weer is koud en klam, en veel heeft de kwaliteiten zwaar, zacht, nat, troebel en koud (deze heten ook wel gunas in ayurveda, daarover in een andere post meer). Dit zijn de kwaliteiten van kapha. Helemaal kloppend voor het seizoen winter. Wanneer de lente begint kunnen deze kwaliteiten verergeren afhankelijk van het weer in dat moment, en zorgen voor imbalans en dus voor imbalans in kapha. Deze imbalans uit zich in vatbaarder zijn voor verkoudheid en verstopping, gevoelens van zwaarte, lethargie, zorgen, eenzaamheid en depressie. Om de transitie van winter naar lente te versoepelen en meer gebalanceerd te laten zijn doen we een digestive reset. We helpen het lichaam van de ama (de afvalstoffen en verstoppingen) af en versterken de agni (het verteringsvuur van zowel voedsel als emoties/ervaringen), zodat lichaam en geest energie hebben en optimaal kunnen functioneren.

De digestive reset bestaat uit een periode van voorbereiding, een periode van monodieet/versimpeling en een periode van terug naar ‘normaal’. Het monodieet is een simpel dieet van dagelijks kitchari (een mix van rijst, mung dal, groenten en specerijen) of iets anders wat licht verteerbaar is voor jouw systeem. In de ochtend kan je ook havermoutpap eten.
De dinacharya, de ochtendroutine, krijgt extra aandacht en je snackt niet tussen de 3 (of als je dat nodig hebt 4) maaltijden. Tijdens de voorbereiding eet je wat je normaal eet maar stop je met snacken en kan je 1 ding aan je routine toevoegen en 1 ‘slechte’ gewoonte weglaten.
Wat al snel duidelijk werd is dat het echt om versimpeling gaat, zonder dat je jezelf af hoeft te straffen.

Mijn doel voor deze reset was weer terug naar mijn dagelijkse meditatie en yoga practice. Deze was met het nieuwe samenwonen een beetje weggezonken en opmerken wat een voedzaam eenvoudig dieet zonder snacken nu met me doet. Ik heb ruim een week voorbereiding gedaan, zal 10 dagen monodieet doen en dan opmerken of dat wat ik normaal doe, nog steeds goed voelt.

Mijn ochtend routine bestaat nu uit tongschrapen, tandenpoetsen, neusspoeling (jala neti) en oliën (nasya), droogborstelen, beweging/yoga, meditatie en ontbijt (havermout pap met lijn- en chiazaad, geraspte wortel, appel en kaneel, gember en kardamom). Lunch en diner is kitchari, meestal met rijst en mung dal, maar soms ipv rijst quinoa en ipv mung dal linzen met 2 soorten groenten.
Binnenkort zal ik delen wat ik heb ontdekt en geleerd van de digestive reset.

Wil je meer weten? Vraag het dan vooral!


🧘🏻‍♀️Yoga therapy stories: Ayurvedas digestive reset

For over 2 weeks I have been doing a digestive reset with my yoga therapy training group. ‘What is this then?’ you may think and ‘why?’, because you already do all kinds of things with your food…
That’s right, I already do a lot and the scientist in me loves an experiment.

What is the idea behind ​​a digestive reset?
In winter everything slows down, we eat heavier food, the weather is cold and clammy, and a lot has the qualities of heavy, soft, damp, cloudy and cold (these are also called gunas in ayurveda, more about that in another post). These are the qualities of kapha. Exactly what winter season is about. When spring arrives, these qualities can become aggravated, depending on the weather at that time, causing imbalance and thus imbalance in kapha. This imbalance manifests itself in being more prone to colds and congestion, feelings of heaviness, lethargy, worry, loneliness and depression. To ease the transition from winter to spring and make it more balanced, we do a digestive reset. We rid the body of the ama (the waste products and blockages) and strengthen the agni (the digestive fire of both food and emotions/experiences), so that body and mind have energy and can function optimally.

The digestive reset consists of a period of preparation, a period of mono diet/simplification and a period of back to ‘normal’. The mono diet is a simple diet of daily kitchari (a mix of rice, mung dal, vegetables and spices) or something else that your system can easily digest. You can eat oatmeal in the morning. The dinacharya, the morning routine, gets extra attention and you don’t snack between the 3 (or 4 if you need that) meals. During the preparation you eat what you normally eat but you stop snacking and you can add 1 thing to your routine and leave out 1 ‘bad’ habit.
What soon became clear is that it really is about simplification, without having to strain yourself.

My goal for this reset was to get back to my daily meditation and yoga practice. These went a bit to the background since I started living together, and noticing what a nutritious simple diet without snacking does to me now. I’ve done over a week of prep, will do a mono diet for 10 days and then notice if what I normally do still feels right.

My morning routine now consists of tongue scraping, brushing teeth, nasal rinse (jala ​​neti) and oiling (nasya), dry brushing, exercise/yoga, meditation and breakfast (oatmeal porridge with linseed and chia seeds, grated carrot, apple and cinnamon, ginger and cardamom) . Lunch and dinner is kitchari, usually with rice and mung dal, but sometimes instead of rice quinoa and instead of mung dal lentils with 2 kinds of vegetables.
Soon I will share what I have discovered and learned from the digestive reset.

If you have any questions? Feel free to ask!

Categories Uncategorised

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: