Yoga therapie blog 3

[English below]

Module 1 intensive week ervaring: Verbinding

De training begon en ik ging erin met het gevoel dat ik al heel wat wist en had ervaren op het gebied van functionele beweging. Dit is ook zeker waar, maar er is toch altijd weer meer. De bekende ui met al zijn lagen (hoeveel kunnen het er zijn…?).

Ik wist dat mijn schouders en nek spanning hadden, waar ik meestal geen pijn aan had, maar wat wel vaak moe voelde, of zoals Susi het noemt ‘sticky’. Ook wist ik dat er in mijn middenrug ‘iets’ zat. Dat ‘iets’ voelde ik in principe niet, maar was de afgelopen 3 jaar, 3 keer voorbij gekomen. Nadat het was aangeraakt of bewogen (een massage van een vriend, een Rolfing sessie en een somatics sessie), voelde het moe en kwamen er een hoop emotie los, in het moment zelf of de dag erna. Maar zelf kon ik het niet echt opzoeken om er iets mee te doen. Tijdens de 3e en 4e dag van de training, begon ik mn rechterschouder te voelen. We waren begonnen met het werken met de spinal strip. Deze ken ik goed en heb hem al vaak gebruikt, vooral toen ik nog critical alignment yoga volgde. Maar deze keer was het anders. Omdat we nu zo met de yellow lights (waar ik het de vorige keer over had) werken, merkte ik dat ik bij alles wat ik deed veel meer aanwezig was en moest zijn, anders miste ik ze. En bij het stripje waren ze ook, de yellow lights. De sensatie die net te aanwezig was en zorgt voor spanning in mijn lijf. Die spanning kan ik dan wel weer actief loslaten, maar de kunst is nu juist om niet over die yellow light heen te gaan, zodat die spanning niet komt.

Na mijn ervaring met het stripje was de link naar mijn middenrug weer terug. Ik kon ook voelen hoe de spanning in mijn schouders hiermee gelinkt waren. De dag erna voelde ik ineens de plek die ik ook voelde nadat ik een nierbiopsie had gehad 1.5 jaar geleden. Dus ineens was daar een link tussen gespannen schouder, gespannen middenrug en mijn nieren. Als ik erover nadenk heel logisch, maar de ervaring ervan was behoorlijk intens. Vanuit de oosterse geneeskunst zijn de nieren ook gerelateerd met (existentiële) angst (waar ik ook jaren mee heb geworsteld). Ik dacht dat ik wel netjes om was gegaan met het trauma van die biopsie, maar daar zat dus nog genoeg. Deze keer bleef ik langer in de hele ervaring van al deze sensaties en door de yellow lights kon ik er ook langer mee werken.

Het was heel bijzonder om deze verbindingen tussen mijn fysieke lichaam/spanningen, hetgeen wat daar in nog zit opgeslagen en de emotionele laag die daarbij ook nog bij zit zo te ervaren.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik ben heel benieuwd hoe deze integratie verder zal gaan.


Module 1 intensive week experience: Connection

The training started and I went into it feeling that I already knew and had experienced a lot in the field of functional movement. This is certainly true, but there is always more. The famous onion with all its layers (how many can there be …?).

I knew my shoulders and neck had tension, which usually didn’t hurt me, but often felt tired, or as Susi calls it “sticky”. I also knew that there was “something” in my middle back. Normally, I do not feel that “something”, but it had happened 3 times in the past 3 years. After it was touched or moved (a massage from a friend, a Rolfing session and a somatics session), it felt tired and a lot of emotion was released, in the moment itself or the day after. But I couldn’t really reconnect to it myself to do anything with it. During the 3rd and 4th day of the training, I started to feel my right shoulder. We started working with the spinal strip. I know this one well and have used it often, especially when I was still doing critical alignment yoga. But this time it was different. Since we are now working with the yellow lights (which I talked about last time), I noticed that in everything I did, I was and had to be much more present, otherwise I missed them. And the yellow lights  were also there while using the strip. The sensation that was just too present and created tension in my body. I can actively release that tension again, but the trick is not to move past that yellow light, so that that tension does not come.

After my experience with the strip, the link to my middle back was back. I could also feel how the tension in my shoulders was linked to this. The day after I suddenly felt the same spot I had felt after having my kidney biopsy 1.5 years ago. So suddenly there was a link between tense shoulder, tense middle back and my kidneys. It makes sense when I think about it, but the experience of it was quite intense. From an Eastern medicine perspective, the kidneys are also related to (existential) fear (which I also struggled with for years). I thought I had dealt with the trauma of that biopsy properly, but there was still plenty there. This time I stayed longer in the whole experience of all these sensations and the yellow lights allowed me to work longer with it too.

It was very special to experience these connections between my physical body / tensions, what is still stored there and the emotional layer that is also attached to it.

My curiosity has awakened and I am looking forward to how this integration will continue.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: