Yoga therapie verhalen: blog 6

Module 2: Mijn hele toolbox met kennis durven gebruiken

Tot nu toe zijn de meeste mensen waar ik mee werk bekenden van mij. Dat voelt een soort van veilig, terwijl het tegelijkertijd moeilijker is om op deze manier met ze te werken. De switch van familie/vriendschap naar yoga therapie sessie is een interessante. Wel geeft het me meer rust in het gevoel dat ik ‘fouten’ mag maken of dat het ok is als ik het even niet weet.

Laatst werkte ik met een vriendin, met behoorlijke spanning in schouders en nek. We hadden al mooi werk verricht met arm en rug bewegingen, wat al heel veel bewustzijn had gebracht. Bij de 4e sessie kwam ze vrij moe aan. Ze zei dat het overall wel beter ging, maar nog steeds genoeg ruimte voor verbetering. Toen ze binnenkwam en we aan het bespreken waren hoe het ging, bedacht ik me dat het misschien wel een goed idee zou kunnen zijn om restorative yoga te doen. Ik had nog nooit 1 op 1 restorative yoga gedaan, en ergens voelt dat vreemd en alsof het niet genoeg is, aangezien het een enorm stille/meditatieve beoefening is, waarin we niet veel ‘doen’, maar meer aanwezig Zijn. Maar het bleek echt helemaal te zijn wat nodig was. Ik vond het een enorm mooie ervaring om haar daar zo in mee te mogen nemen en zij voelde zich er een heel stuk beter door. De spanning in haar schouders en nek nam in die weer met beoefenen ook enorm af.
Het was een bijzondere ervaring om echt al mijn tools erbij te durven pakken en niet alleen bij de beweging en het ‘doen’ te blijven. Durven te vertrouwen op mijn kennis en ervaring met het beoefenen van restorative yoga en zien hoe in vroegere lessen en workshops de energie in de ruimte altijd zo veranderde, dat dat in deze setting natuurlijk ook kan.
En zoals een docent tijdens mijn laboratorium opleiding tegen mij zei: Niet het vele is goed, maar het goede is veel’, voelde in deze sessie ook als een enorme waarheid.
Daarbij inspireerde het mij ook weer om zelf de restorative en yoga nidra opnieuw op te pakken. Een beetje actieve rust doet zoveel meer als een siesta 🙂


Module 2: Daring to use my entire toolbox of knowledge

So far, most of the people I work with are family or friends of mine. That feels kind of safe, while at the same time it’s more difficult to work with them this way. The switch from family/friendship to yoga therapy session is an interesting one. It does give me more peace of mind in the feeling that I can make ‘mistakes’ or that it’s okay if I momentarily don’t know what to do next.

Recently, I worked with a friend, with a fair amount of tension in her shoulders and neck. We had already done some nice work with arm and back movements, which had already brought a lot of awareness. At the 4th session she arrived quite tired. She told me she sensed overall improvement, but there was still plenty of room for more. When she came in and we were discussing how things were going, I thought it might be a good idea to do restorative yoga. I had never done 1 on 1 restorative yoga before, and somehow it felt strange to teach, like it’s not enough, as it’s a very quiet/meditative practice, where we don’t “do” much, but are more present. But it turned out to be really all that was needed. I felt it was a very nice experience to be able to take her along in this journey and she felt a lot better for it. The tension in her shoulders and neck decreased quite a bit during her own practice during the rest of the week.
It was a special experience to really dare to use all my tools and not just stay with the movement and ‘doing’. Dare to rely on my knowledge and experience with the practice of restorative yoga and see how in previous classes and workshops the energy in the space always changed in such a way that that is of course also possible in this setting.
And as a teacher said to me during my laboratory studies: It’s  not about quantity, but about quality’, also felt like an enormous truth in this session.
It also inspired me to pick up restorative and yoga nidra again myself. A little active rest does so much more than a siesta 🙂

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: