Yoga therapy blog

[English below]

Module 1 intensive week: Wat is het?

Twee dagen nadat ik weer terug was gekomen in Spanje begon de week intensive, de 1e module van de yoga therapy opleiding.
In deze yoga therapy training kijken we naar functionele beweging en relaties. Hoe bewegen botten relatief tot elkaar en gebeurt dat met behulp van de juiste aansturing én kan je dit ervaren in je eigen lichaam. Zodra dit niet helemaal soepel functioneert (door bv aangeleerde patronen of trauma) gaat je lichaam compenseren. Als dat lang genoeg doorgaat, gaat dat ergens pijn doen (red lights). Nu is juist de kunst om de yellow lights, de seintjes die je krijgt wanneer je dingen doet die niet handig zijn, te gaan voelen en daar naar te leren luisteren en te leren respecteren. Op deze manier kan je van pijn afkomen en beter gaan bewegen.

Die yellow lights leverden trouwens bij bijna iedereen wel frustratie op, omdat ze laten zien dat de ‘lenigheid’ die we allemaal op een bepaalde manier dachten te hebben, toch wel vol zaten met compensaties en gebrek aan bewustzijn. Dat gezegd hebbende, zijn die compensaties iets om ook dankbaar voor te zijn. Je lichaam die spanning creëert om verdere schade te beperken. Dat is toch fijn! Alleen jammer dat het daarmee vaak ergens anders in je lichaam pijn veroorzaakt. Maar dat is dus in principe allemaal te verhelpen.

Uiteindelijk is het dus niet zozeer ‘yoga’ zoals we dat kennen met allemaal ingewikkelde opeenvolgende poses, maar meer de ervaring van de manier van bewegen van je lichaam, waarbij onder andere yogabewegingen (dus niet yoga poses) worden gebruikt. Alle bewegingen worden verkleint en in stukjes geknipt om het zo toegankelijker te maken om waar te kunnen nemen wat je lichaam je vertelt.

Het leuke van deze training is dat het allemaal via zoom gaat. Daarom is het voor mij nu ook toegankelijk, aangezien Susi in Canada zit. En het mooie van zoom is, dat ik mezelf ook zie bewegen, en dat is zo leerzaam! Want wanneer ik mn lijf en beweging soms niet goed kan voelen, dan helpt het zien van wat ik doe, mijn gevoel en ervaring daarvan, te trainen. En zo zijn online sessies dus ook enorm effectief. Ik word nu zo veel meer uitgenodigd om mijzelf en mijn beweging te onderzoeken en te voelen, met ondersteuning van een fantastische trainer en medestudenten. En wij worden getraind in beter luisteren en kijken naar wat er gebeurt en ervaren wordt. Een prachtig traject wat helemaal klopt bij wat ik voel en wil delen met de wereld!

De volgende keer meer over mijn ervaring van deze 1e week.


Module 1 intensive week: What is it?

Two days after I returned to Spain, the week intensive, the 1st module of the yoga therapy training, started.
In this yoga therapy training we look at functional movement and relationships. How do bones move relative to each other, does that happen in a functional way and can you experience this in your own body. As soon as this does not function completely smoothly (for example due to patterns or trauma) your body will compensate. If that goes on long enough, it will hurt somewhere (red lights). Now the trick is to feel the yellow lights, the signals you get when you do things that are not useful, and to learn to listen to and respect them. This way you can get rid of pain and move better.

Those yellow lights did cause frustration for almost everyone, because they show that the “flexibility” that we all thought we had in some way was filled with compensations and lack of awareness. That said, those compensations are something to be grateful for as well. Your body creates that tension to limit further damage. That’s great! It’s just a pity that it often causes pain elsewhere in your body. But in principle that can all be remedied.

Ultimately, it is not so much “yoga” as we know it with a flow of complicated poses, but more the experience of the way your body moves, including yoga movements (not yoga poses). All movements are reduced and cut into pieces to make it more accessible to perceive what your body is telling you.

The nice thing about this training is that it is all done via zoom. That is why it is now also accessible to me, since Susi is in Canada. And the great thing about zoom is that I can also see myself moving, and that is so educational! Because when I sometimes cannot feel my body and movement properly, seeing what I am doing helps to train my feeling and experience of it. And so online sessions are also extremely effective. I am now so much more invited to explore and feel myself and my movement, with the support of a fantastic trainer and fellow students. And we are being trained to listen better and watch what happens and is experienced. A wonderful process that is completely in line with what I feel and want to share with the world!

Next time more about my experience of this 1st week.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: