Yoga therapy verhalen: blog 5

[English below]

Module 2: Leren vertrouwen op het proces

Na de eerste module kon er gelijk doorgegaan worden met de 2e module. Deze bestaat uit 5 cliënten met ieder 5 sessies, de case studies. Alles wat je daarin tegenkomt aan vragen en uitdagingen, mag je opnemen tijdens je sessie en met de groep delen tijdens zoomsessies die we maandelijks hebben.

Ik ging op zoek naar enkele vrijwillige proefkonijnen, met fysieke klachten. Al vrij snel had ik de plekken gevuld en begon ik mijn eerste therapeutische sessie via zoom. Iemand met frozen shoulder klachten. Wat voelde dat spannend! Maar rustig luisteren en beginnen met de basics, doet al een hele hoop. Daarbij in mn achterhoofd werkend met waar de pijn zit, zit het probleem niet, werd het werken met andere delen van het lichaam. Vooral omdat we geen pijn willen ervaren in de bewegingen tijdens de sessies, is arm en schouder beweging in dit geval, vaak niet eens een optie.
Toch merkte ik al snel de onzekerheid voorbijkomen in of ik niet toch iets met de schouders moet willen proberen, maar wist dat los te laten doordat er andere bewegingen waren waarin de bewegingsruimte ook gecompenseerd was en waar we dus voldoende konden ontdekken. En zo vloog de tijd voorbij en kwamen we van de ene beweging naar de andere, onderzoekend wat er gebeurde.
Zo ook in andere sessies. Ik moet op een logische plek beginnen met bewegen en vanuit daar kijken hoe het lichaam met de beweging omgaat. Observeren wat ik zelf kan zien en luisteren naar de ervaring van de client. En zo leren vertrouwen op het proces waar je samen in bent gestapt.

Het mooie is ook dat mijn hele toolbox aan kennis en ervaring wat betreft beweging toegepast kan worden. Ik snap steeds iets beter en zie hoe ik dat kan doen in het geval van fysieke klachten. Tot nu toe ben ik daar altijd een beetje van weggebleven, of in ieder geval niet benadrukt dat ik iets met pijnklachten kon of deed, toch bang om het niet waar te kunnen maken of om het zelfs erger te maken. En voelde altijd de onhaalbare drang dat het dan in 1 sessie beter moest zijn. Het voelt allemaal nog wel nieuw maar is wel een prachtige mogelijkheid om mijn zelfvertrouwen in het kunnen delen van mijn kennis te laten groeien en te zien dat ook daadwerkelijk perspectieven veranderen en het bewustzijn bij de client langzaam vergroot. En iedere klacht is weer een andere uitdaging, ook al heet het frozen shoulder of onderrug problemen. Het zoeken naar de kwaliteit en functie van de bewegingen blijft de weg naar pijn reductie en dat vertrouwen mag rustig door gaan groeien.


Module 2: Learning to trust the process


After the first module, the second module could be continued right away. This consists of 5 clients with 5 sessions each, the case studies. Everything you encounter that feels challenging or gives rise to questions in these sessions, you can ask questions about and share that with the group during zoom sessions that we have monthly.

I went looking for some volunteers with physical complaints. Pretty soon I had filled the spots and started my first therapeutic session via zoom. Someone with frozen shoulder complaints. How exciting that felt! Listening quietly and starting with the basics, already does a lot. In the back of my mind working with where the pain is, the problem is not, it became working with other parts of the body. Especially since we don’t want to experience pain in the movements during the sessions, arm and shoulder movement in this case is often not even an option.
Pretty soon I noticed the uncertainty in whether I should not want to try something with the shoulders anyway, but I was able to let go because there were other movements in which the room for movement was also compensated and where we could therefore discover enough. And so time flew by and we passed from one movement to another, investigating what was happening.
Other session worked like that as well. Start moving in a logical place and from there see how the body deals with the movement. Observe what I can see myself and listen to the client’s experience. And thus learn to trust the process we have entered together.

The great thing is that my entire toolbox of knowledge and experience with regard to movement can be applied. I understand things better and I see how I can apply that in case of physical complaints. Until now I have always stayed away from that, or at least not emphasized that I could or did something with pain complaints, still afraid not to be able to live up to the promise or to even make it worse. And always felt the unattainable urge that everything had to be better in 1 session. It all still feels new, but it is a wonderful opportunity to grow my self-confidence in being able to share my knowledge and to see that perspectives actually change and the awareness of the client slowly increases. Every complaint is a different challenge, even if it is called frozen shoulder or lower back problems, it’s not the same. The search for the quality and function of the movements remains the way to pain reduction and that confidence may continue to grow slowly.

Much love,
Rianne

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: